ویزیت آنلاین

جدول زمانبندی ویزیت آنلاین

توسط پزشکان سایت

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
7:00am
9:00am - 7:00am
دکتر پانته آ شیرویه
8:00am
11:00am - 8:00am
دکتر سمیه فتعلی
team

دکتر عاطفه سعیدی

نمایش پروفایل
11:00am - 8:00am
دکتر عاطفه سعیدی
12:00pm - 8:00am
دکتر رقیه زارع
12:00pm - 8:00am
دکتر نسرین بعیری
team

دکتر عاطفه سعیدی

نمایش پروفایل
11:00am - 8:00am
دکتر عاطفه سعیدی
12:00pm - 8:00am
دکتر رقیه زارع
12:00pm - 8:00am
دکتر نسرین بعیری
11:00am - 8:00am
دکتر سمیه فتعلی
12:00pm - 8:00am
دکتر رقیه زارع
8:30am
team

دکتر مهشید چایچی

نمایش پروفایل
10:00am - 8:30am
دکتر مهشید چایچی
9:00am
12:00pm - 9:00am
دکتر زهرا یزدان خواه
team

دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

نمایش پروفایل
12:00pm - 9:00am
دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو
team

دکتر مهدیه حاجی منفرد

نمایش پروفایل
12:00pm - 9:00am
دکتر مهدیه حاجی منفرد
team

دکتر مهدیه حاجی منفرد

نمایش پروفایل
12:00pm - 9:00am
دکتر مهدیه حاجی منفرد
team

دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

نمایش پروفایل
12:00pm - 9:00am
دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو
10:00am
12:00pm - 10:00am
دکتر مریم رادمنش
12:00pm - 10:00am
دکتر فاطمه مرادی
11:00am
2:00pm - 11:00am
دکتر مریم مشهدی
1:00pm
5:00pm - 1:00pm
دکتر پانته آ شیرویه
2:00pm
team

دکتر فاضله حیدریان مقدم

نمایش پروفایل
4:00pm - 2:00pm
دکتر فاضله حیدریان مقدم
5:00pm - 2:00pm
دکتر نسرین بعیری
4:00pm - 2:00pm
دکتر فاضله حیدریان مقدم
5:00pm - 2:00pm
دکتر نسرین بعیری
3:00pm
6:00pm - 3:00pm
دکتر زهرا یزدان خواه
4:30pm
team

دکتر پریسا جعفری

نمایش پروفایل
6:30pm - 4:30pm
دکتر پریسا جعفری
5:00pm
7:00pm - 5:00pm
دکتر مریم رادمنش
team

دکتر امیرمحمد جلادت

نمایش پروفایل
8:00pm - 5:00pm
دکتر امیرمحمد جلادت
10:00pm - 5:00pm
دکتر وحید تفضلی
10:00pm - 5:00pm
دکتر وحید تفضلی
6:00pm
8:00pm - 6:00pm
دکتر فاطمه مرادی
8:00pm
9:00pm - 8:00pm
دکتر عباس جوشن
9:00pm - 8:00pm
دکتر عباس جوشن
9:00pm - 8:00pm
دکتر عباس جوشن
9:00pm
10:00pm - 9:00pm
دکتر فاطمه عطارزاده
X