مشاوره پزشکی طب سنتی

درخواست مشاوره پزشکی

از طریق فرم زیر مشاوره پزشکی دریافت نمایید

  از پزشکان متخصص بانوکا مشاوره بگیرید.

  ساعت
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
  ۷:۰۰am
  دکتر پانته آ شیرویه

  دکتر پانته آ شیرویه

  نمایش پروفایل
  ۹:۰۰am - 7:00am
  دکتر پانته آ شیرویه
  ۸:۰۰am
  ۱۱:۰۰am - 8:00am
  دکتر سمیه فتعلی
  ۱۲:۰۰pm - 8:00am
  دکتر رقیه زارع
  ۱۱:۰۰am - 8:00am
  دکتر سمیه فتعلی
  دکتر عاطفه سعیدی

  دکتر عاطفه سعیدی

  نمایش پروفایل
  ۱۱:۰۰am - 8:00am
  دکتر عاطفه سعیدی
  ۱۲:۰۰pm - 8:00am
  دکتر رقیه زارع
  دکتر عاطفه سعیدی

  دکتر عاطفه سعیدی

  نمایش پروفایل
  ۱۱:۰۰am - 8:00am
  دکتر عاطفه سعیدی
  ۱۲:۰۰pm - 8:00am
  دکتر رقیه زارع
  ۹:۰۰am
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  نمایش پروفایل
  ۱۲:۰۰pm - 9:00am
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  نمایش پروفایل
  ۱۲:۰۰pm - 9:00am
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو
  ۱۰:۰۰am
  دکتر زهره پورصالح

  پروفایل دکتر زهره پور صالح

  نمایش پروفایل
  ۱۱:۰۰pm - 10:00am
  پروفایل دکتر زهره پور صالح
  ۱:۰۰pm
  دکتر پانته آ شیرویه

  دکتر پانته آ شیرویه

  نمایش پروفایل
  ۵:۰۰pm - 1:00pm
  دکتر پانته آ شیرویه
  ۲:۰۰pm
  دکتر فاضله حیدریان مقدم

  دکتر فاضله حیدریان مقدم

  نمایش پروفایل
  ۴:۰۰pm - 2:00pm
  دکتر فاضله حیدریان مقدم
  ۴:۰۰pm - 2:00pm
  دکتر فاضله حیدریان مقدم
  ۴:۳۰pm
  دکتر پریسا جعفری

  دکتر پریسا جعفری

  نمایش پروفایل
  ۶:۳۰pm - 4:30pm
  دکتر پریسا جعفری
  ۸:۰۰pm
  ۹:۰۰pm - 8:00pm
  دکتر عباس جوشن
  ۹:۰۰pm - 8:00pm
  دکتر عباس جوشن
  ۹:۰۰pm - 8:00pm
  دکتر عباس جوشن
  ۹:۰۰pm
  ۱۰:۰۰pm - 9:00pm
  دکتر فاطمه عطارزاده