مشاوره پزشکی طب سنتی

درخواست مشاوره پزشکی

از طریق فرم زیر مشاوره پزشکی دریافت نمایید

  از پزشکان متخصص بانوکا مشاوره بگیرید.

  ساعت
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  7:00am
  9:00am - 7:00am
  دکتر پانته آ شیرویه
  8:00am
  11:00am - 8:00am
  دکتر سمیه فتعلی
  دکتر عاطفه سعیدی

  دکتر عاطفه سعیدی

  نمایش پروفایل
  11:00am - 8:00am
  دکتر عاطفه سعیدی
  12:00pm - 8:00am
  دکتر رقیه زارع
  12:00pm - 8:00am
  دکتر نسرین بعیری
  دکتر عاطفه سعیدی

  دکتر عاطفه سعیدی

  نمایش پروفایل
  11:00am - 8:00am
  دکتر عاطفه سعیدی
  12:00pm - 8:00am
  دکتر رقیه زارع
  12:00pm - 8:00am
  دکتر نسرین بعیری
  11:00am - 8:00am
  دکتر سمیه فتعلی
  12:00pm - 8:00am
  دکتر رقیه زارع
  8:30am
  دکتر مهشید چایچی

  دکتر مهشید چایچی

  نمایش پروفایل
  10:00am - 8:30am
  دکتر مهشید چایچی
  9:00am
  12:00pm - 9:00am
  دکتر زهرا یزدان خواه
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  نمایش پروفایل
  12:00pm - 9:00am
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو
  دکتر مهدیه حاجی منفرد

  دکتر مهدیه حاجی منفرد

  نمایش پروفایل
  12:00pm - 9:00am
  دکتر مهدیه حاجی منفرد
  دکتر مهدیه حاجی منفرد

  دکتر مهدیه حاجی منفرد

  نمایش پروفایل
  12:00pm - 9:00am
  دکتر مهدیه حاجی منفرد
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو

  نمایش پروفایل
  12:00pm - 9:00am
  دکتر فاطمه علیزاده وقاصلو
  10:00am
  12:00pm - 10:00am
  دکتر مریم رادمنش
  دکتر بنی عامریان طب سنتی

  دکتر رویا بنی عامریان

  نمایش پروفایل
  4:30pm - 10:00am
  دکتر رویا بنی عامریان
  12:00pm - 10:00am
  دکتر فاطمه مرادی
  11:00am
  2:00pm - 11:00am
  دکتر مریم مشهدی
  1:00pm
  5:00pm - 1:00pm
  دکتر پانته آ شیرویه
  2:00pm
  دکتر فاضله حیدریان مقدم

  دکتر فاضله حیدریان مقدم

  نمایش پروفایل
  4:00pm - 2:00pm
  دکتر فاضله حیدریان مقدم
  5:00pm - 2:00pm
  دکتر نسرین بعیری
  4:00pm - 2:00pm
  دکتر فاضله حیدریان مقدم
  دکتر بنی عامریان طب سنتی

  دکتر رویا بنی عامریان

  نمایش پروفایل
  4:30pm - 2:00pm
  دکتر رویا بنی عامریان
  5:00pm - 2:00pm
  دکتر نسرین بعیری
  3:00pm
  6:00pm - 3:00pm
  دکتر زهرا یزدان خواه
  4:30pm
  دکتر پریسا جعفری

  دکتر پریسا جعفری

  نمایش پروفایل
  6:30pm - 4:30pm
  دکتر پریسا جعفری
  5:00pm
  7:00pm - 5:00pm
  دکتر مریم رادمنش
  10:00pm - 5:00pm
  دکتر وحید تفضلی
  10:00pm - 5:00pm
  دکتر وحید تفضلی
  6:00pm
  8:00pm - 6:00pm
  دکتر فاطمه مرادی
  دکتر امیرمحمد جلادت

  دکتر امیرمحمد جلادت

  نمایش پروفایل
  8:00pm - 6:00pm
  دکتر امیرمحمد جلادت
  دکتر امیرمحمد جلادت

  دکتر امیرمحمد جلادت

  نمایش پروفایل
  8:00pm - 6:00pm
  دکتر امیرمحمد جلادت
  8:00pm
  9:00pm - 8:00pm
  دکتر عباس جوشن
  9:00pm - 8:00pm
  دکتر عباس جوشن
  9:00pm - 8:00pm
  دکتر عباس جوشن
  9:00pm
  10:00pm - 9:00pm
  دکتر فاطمه عطارزاده