پزشکان ویزیت آنلاین

پزشکان ویزیت آنلاین

دکتر مریم رادمنش

دکتر مریم رادمنش

عضو کارگروه زنان، زایمان و نازایی

دکترای تخصصی طب سنتی
معصومه مقبلی روانشناس

مشاور معصومه مقبلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکتر زهرا شکرریز

دکتر زهرا شکرریز

عضو کارگروه تغذیه و رژیم درمانی

دکتری تخصصی طب سنتی
دکتر مرضیه قرائتی

دکتر مرضیه قرائتی

عضو کارگروه زنان، زایمان و نازایی

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر مریم مشهدی

دکتر مریم مشهدی

عضو کارگروه تدابیر بارداری

دکترای تخصصی طب سنتی
نسرین بعیری

دکتر نسرین بعیری

عضو کارگروه زنان، زایمان و نازایی

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر پانته آ شیرویه

دکتر پانته آ شیرویه

عضو کارگروه زنان، زایمان و نازایی

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر مهدیه حاجی منفرد

دکتر مهدیه حاجی منفرد

عضو کارگروه تدابیر بارداری

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر فاطمه طباطبایی

دکتر فاطمه طباطبایی

عضو کارگروه پوست، مو و زیبایی

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر فاطمه یزدان خواه

دکتر زهرا یزدان خواه

عضو کارگروه زنان، زایمان و نازایی

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر امیرمحمد جلادت

دکتر امیرمحمد جلادت

مدیر کارگروه ناباروری آقایان

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر مهشید چایچی

دکتر مهشید چایچی

مدیر کارگروه مزاج شناسی

دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر مژگان تن‌ساز

دکتر مژگان تن‌ساز

مدیر کارگروه زنان، زایمان و نازایی

دکترای تخصصی طب سنتی