دکتر ارمغان سادات کیهانمهر

درباره پزشک

من، دکتر ارمغان سادات کیهانمهر از متخصصان طب سنتی و مدیر کارگروه اطفال هستم.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
2006 دکتری عمومی علوم پزشکی شهید بهشتی
2010 دکتری تخصصی طب ایرانی علوم پزشکی شهید بهشتی

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان