مژگان عباسی ، روانشناس و درمانگر

درباره پزشک

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سال درجه دانشگاه

روانشناس و درمانگر

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
١٣٩٠ تاکنون انجمن حمایت از حقوق کودکان
1396 مشاوره خانواده در مرکز خانه کودک شوش
1390 شرکت در پروژه مسئولیت پذیری کودکان با دکتر فیروزی
1398-1399 هولدینگ اتراب
1399 تاکنون مرکز روانشناختی دکتر مخدومی
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در مدارس منطقه ٢
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی با نوحوانان در انجمن حمایت از حقوق کودکان